You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Privacybeleid

1. Wie zijn we ?

Deze website is een initiatief van Advocatenkantoor Advocura, dat wordt vertegenwoordigd door:

Meester Hilde de Boever: hdeboever@advocura.be
Advocatenkantoor HDB bvba, BE0537.494.717

en

Meester Geert Waeterloos: gwaeterloos@advocura.be
Advocatenkantoor Waeterloos Geert bvba, BE0878.493.267

Advocatenkantoor Advocura is gevestigd in Melle:

Brusselsesteenweg 119 A
9090 Melle - België
Tel.: +32 (0)9 362 72 56

 

2. Privacyverklaring en GDPR policy vanaf 25-05-2018

Advocura hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met onze privacyverklaring willen we u informeren over eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en over uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Advocura.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst nog zal aangepast in het kader van nieuwe regelgeving (o.m. e-privacy). We raden u aan om in geval van twijfel de privacyverklaring te raadplegen op onze website. Iedere belangrijke wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van Advocura.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocura verbindt er zich toe om enkel deze informatie en gegevens te verwerken die relevant en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld werden. Als advocatenkantoor kunnen wij onder meer de volgende gegevens verzamelen: identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, gegevens over de familiale situatie, beroepsmatige gegevens, woningkenmerken, beeld- of geluidsopnamen.

Ook gegevens in verband met gezondheid, gerechtelijk verleden, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen en seksuele voorkeuren kunnen worden verwerkt indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. In dat geval hebben wij de gegevens verkregen door de persoon zelf, door een cliënt, door een dienstverlener of door een derde partij. Met al deze gevoelige gegevens gaan wij zeer voorzichtig om.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Advocura verzamelt enkel de hierboven vermelde persoonsgegevens om u op een veilige, optimale en persoonlijke wijze te kunnen informeren over onze juridische diensten en om onze juridische diensten uit toe voeren.

Bij een bezoek aan de website/de applicatie van Advocura worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website en backoffice te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Als u de Advocura-website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Als gebruiker verschaft u steeds zelf de persoonsgegevens aan Advocura en kan u op deze manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt Advocura zich het recht voor om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Advocura. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Advocura heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

 

Voor een betere inzage in de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u door naar ons Cookiebeleid.

Als u de Advocura website wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. 

6. Uw rechten

6.1      Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Advocura verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het realiseren van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in onze informaticasystemen zal Advocura onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2   Recht op inzage aanpassen of wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van het Advocura  transparante informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Advocura  uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Advocura hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar hdeboever@advocura.be of gwaeterloos@advocura.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door ons hieromtrent een aanvullende verklaring te bezorgen. Advocura zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts een beroep doen op het recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Advocura beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

 

6.3      Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als gebruiker heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Advocura nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Advocura de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Advocura nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen. 

Als gebruiker heeft u bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Advocura staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Advocura dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Indien u als gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Advocura hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hdeboever@advocura.be of gwaeterloos@advocura.be.

6.4   Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als gebruiker heeft u het recht om de aan Advocura verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u als gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van uzelf.

Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Advocura hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar hdeboever@advocura.be of gwaeterloos@advocura.be.

6.5   Recht op het intrekken van mijn toestemming

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Advocura hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar hdeboever@advocura.be of gwaeterloos@advocura.be.

6.6 Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).